آمینو کربو میکس

amino carbo mix

 

مطالعات نشان داده نشان داده اسید های آمینه بصورت مستقیم وغیر مستقیم بر فعالیت های فیزیولوژیک گیاه و رشد ونمو موثر بوده و باعث افزایش رنگدانه های فتوسنتزی و افزایش فسفر و پتاسیم محتوای برگ و در نتیجه افزایش سطح برگ گیاهان می شود اسید های آمینه باعث افزایش غلظت کلروفیل و بهبود راندمان فتوسنتز شده که درنتیجه آن به افزایش مقاومت گیاه در مقابل تنش های محیطی منجر می شود و در نتیجه رشد و عملکرد گیاه در شرایط تنش بهبود می یابد .محصول موجود دارای 50 درصد ماده آلی و 21 درصد کربن آلی میباشد و دارای دانسیته 1/45 میباشد. کربن آلی موجود در این محصول باعث افزایش تولید پروتئن و قند گیاه شده علاوه بر مزایای دیگر بعنوان ضد یخ گیاهی و بالا بردن مقاومت گیاه در برابر سرمازدگی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با دارا بودن آنتی اکسیدانت های موجود در این محصول باعث خنثی سازی و حذف رادیکالهای آزاد و جلوگیری از تنش های محیطی میگردد . این محصول حاوی اکتیواتور جهت افزایش فعالیت میتوکندری و در نتیجه افزایش سوخت وساز گیاه میشود. این محصول حاوی ازت . فسفر. پتاسیم و تمامی ریز مغذی ها و مولیبدن میباشد.

تجزیه ضمانت شده آمینوکربومیکس

  W/V W/W
N 7.25 % 5 %
P2O5 7.25 % 5 %
K2O 7.25 % 5 %
Fe 0.058 % 0.04 %
Mg 0.22 % 0.15 %
Cu 0.043 % 0.03 %
Mn 0.145 % 0.1 %
Zn 0.145 % 0.1 %
B 0.043 % 0.03 %
Mo 0.00145 % 0.001 %
AA 11.6 % 8 %
OM 72.5 % 50 %
OC 30.45 % 21 %

دانسیته 1/45

آمینو کربو میکس