کودهای 10 52 10

npk10 52 10 b

 

این کود بدلیل داشتن 52 درصد فسفرقابل جذب به عنوان یک شروع کننده بسیار قوی مهم در ابتدای فصل بشمار می آید .

بدلیل عدم گستردگی ریشه گیاهان زراعی در اول فصل رشد و عدم تحرک فسفر موجود در خاک گیاهان با مشکل جذب عناصر غذایی به خصوص فسفر مواجه هستند که همین مطلب موجب رشد بطئی و آهسته گیاه می گردد .

درصد بالای فسفر قابل جذب موجود در این کود می تواند به عنوان یک رشد دهنده سریع برای گیاه عمل کند و گیاه را قادر سازد تا یک سیستم ریشه ای قوی و سالم در مراحل ابتدایی رشد تشکیل دهد.

از طرفی گیاهان که دارای فسفر کمی می باشند قادر به طی مراحل زایشی نیستند و تاخیر و نامنظمی در گلدهی و رسیدگی دانه در آنها دیده می شود.

این کود در اواسط فصل رشد و برای وادار کردن گیاه جهت شروع مرحله زایشی استفاده می گردد.

 

کودهای 10 52 10