کودهای 20 20 20

npk20 20 20 b

 

کود 202020 ALVIN با داشتن عناصر غذایی نیتروژن و فسفر و پتاسیم با نسبت یکسان

و همچنین دارا بودن عنا صر کم مصرف آهن .روی .مس . منگنز . منیزیم. بور به عنوان یک کود عمومی برای محصولات مختلف زراعی ، باغی و آپارتمانی در طول رشد مورد استفاده قرار میگیرد.

این کود با درصد خلوص بالای عناصر غذایی بر اساس شرایط اقلیمی ایران ساخته شده به گونه ای که عناصر غذایی حداکثر جذب از طریق ریشه و همینطور سطح برگ را دارا می باشد وبا داشتن مواد نگهدارنده به خوبی روی سطح برگ پخش شده و براحتی از طریق کوتیکول برگ جذب شده و در ساختار فیزیولوریکی گیاه وارد می شود.   

کود 202020ALVIN به لحاظ داشتن متناسب عناصرغذایی از ابتدا تا انتهای فصل رشد گیاه قابل استفاده میباشد و شرایط تحمل در برابر آبهایی با بی کربنات وph  بالا را دارد بنابراین به راحتی می توان از طریق آب آبیاری و سیستمهای آبیاری تحت فشار بدون ایجاد رسوب و گرفتگی مورد استفاده قرار گیرد .

این کود با داشتن مقدار کافی ومتعادل عناصر غذایی میتواند فعالیتهای فیزیولوریکی گیاه را متناسب کرده و فعل وانفعالات آنزیمی ،تولید ترکیبات آلی و نقل وانتقال آنها را به خوبی انجام دهد.    

نقش عناصر غذایی 20 20 20 Alvin

نیتروژن (N):

ازت نقش بسیار مهمی در رشد وتولید گیاه دارد جذب عمده ازت به صورت یون -NO3  و یون +NH4 صورت میگیرد عمده نیترات جذب شده در ریشه گیاه احیاء شده به صورت +NH4 درآمده و درنهایت به صورت اسیدهای آمینه وآمید ها به برگ منتقل میگردد.
ازدیگر نقشهای ازت :
تولید پلی آمینها را افزایش میدهد.
در ساختمان اسید های نوکلئک DNA ,RNA نقش دارد.
در گیاه سبب موازنه کاتیون ها وآنیون ها میگردد.
در ساخت کلروفیل نقش اساسی دارد.
و...

فسفر (P) :

از عنا صر پر مصرف وضروری است که به صورت معدنی وآلی در گیاه وجود دارد . فسفر به صورت آنیونهای -HPO4-,HPO42 توسط ریشه جذب میشود.فسفر برای رشد مناسب گیاه مورد نیاز می باشد به دلیل عدم گستردگی ریشه فسفر قابل جذب موجود در این کود بسیار مهم می باشد تا یک سیستم ریشه ای قوی و سالم در مراحل ابتدای رشد تشکیل دهد.
وجود انشعاب زیاد ریشه های ثانویه سبب افزایش سطح تماس بیشتر ریشه با خاک میشود . این سطح ریشه گسترده به گیاه فرصت می دهد تا بتواند مواد غذایی و رطوبت را از حجم بیشتر وعمق زیاد تری از خاک بدست آورد .

نقش فسفر:

فسفر در تمام فرایند های بیو شیمیایی و در ترکیبات انرژی زا ودر مکانیسمهای انتقال انرژی گیاه دخالت دارد.
فسفر جزئی از پروتئین سلول بوده و نقش ویژه ای به عنوان جزئی از پروتئین هسته سلول غشاء سلولی و نوکلئوتیدها (DNA,RNA ) ایفا میکند.
باعث مقاومت گیاه به ورس .
زود رس کردن محصول .
محصول بهتر با کیفیت بهتر .
این کود با دارا بودن 20 درصد فسفر قابل حل این امکان را فراهم میکند تا گیاه علاوه بر تامین نیاز فسفر سیستم ریشه ای قوی برای آن بوجود بیاورد .
و...

پتاسیم(k):

 

پتاسیم همانند ازت و فسفر یکی از عناصر غذایی اصلی گیاه به شمار می آید . مقدار جذب پتاسیم توسط گیاه از جذب هر عنصر کانی دیگری به غیراز نیتروژن بیشتر است . پتاسیم بصورت کاتیونی جذب  فعال و انتخابی جذب گیاه می شود .از ویژگیهای پتاسیم تحرک زیاد در سطح برگ بر خلاف فسفر و نیتروژن که نقش ساختمانی در گیاه دارند پتاسیم با نقشهای آنزیمی وکوآنزیمی که دارد نقش حساسی در گیاه ایفا می کند. 

 
نقش پتاسیم:


پتاسم باتاثیرروی ساختمان فضائی آنزیم جایگاه آنرا فعال تر میکند.
تنظیم اسیدیته سیتوپلاسم .
تنظیم فشار اسمزی سلولهای برگ گیاه را در برابرشرایط کم آبی و خشکی مقاوم میکند.
سبب انتقال قند ها در آوند آبکش شده و ایجا موازنه کاتیونها و آنیونها را موجب می شود.
تحمل گیاه را در مقابل سرما خشکی بیشتر و تولید نشاسته و کربوهیدراتها افزایش می دهد.
و...

 

کودهای 20 20 20