کود 40 2 10

کود 40 2 10این کودها دارای فرمهای صد درصد قابل حل ازت وفسفر وپتاسیم قابل حل می باشند

که براحتی از طریق ریشه و برگ مورد استفاده گیاه قرار میگیرند بنابراین در مقاوم سازی گیاه در برابر عوامل بیماریزا وآفات موثر می باشند و مقاومت اولیه ایجاد میکنند چرا که گیاه سالم وقوی حساسیت کمتری در برابر این عوامل ازخود نشان می دهد.

پتاسیم موجود در این کودها از طریق ریشه و برگ قابل جذب می باشد و می تواند در فعالسازی سیستمهای آنزیمی گیاه نقش موثری بازی کند . پتاسیم در مراحل اولیه رشد به سرعت از خاک جذب شده ومقدار آن در طول دوره گلدهی به بیشترین مقدار در واحد سطح میرسد.

روش مصرف :

دو روش مصرف برای این کود ها در نظر گرفته شده روش اول آبیاری که از همان ابتدای رشد گیاهان زراعی که ریشه به نسبت توسعه پیدا کرده باشد قابل مصرف می باشد (مراحل 5تا 6 برگی) و گیاهان باغی پس از بیدار شدن درخت این زمان تا مراحل پایانی رشد و تشکیل میوه ادامه دارد.

بنابراین با 3تا4 نوبت در طی مرحله رشد می توان از این نوع کود ها استفاده کرد ونیاز کودی گیاه را مرتفع ساخت .

در روش محلول پاشی پس از آنکه برگها توسعه لازم را پیدا کردند می توان در 2تا3 نوبت اقدام به محلول پاشی کرد .

کود 40 2 10