کود بامبو

Bamboo fertilizer

گیاه بامبو از خانواده علفیان محسوب می شود و تمایل به رشد طولی دارد .فرمول طراحی شده جهت این گیاه به گونه ای است که

موجب رشد طولی گیاه افزایش برگ و افزایش سطح برگ وهمچنین افزایش و ترمیم ریشه های بامبو شده بدلیل اینکه این گیاه در آپارتمان ها معمولا در گلدانهای پر از آب نگهداری می شود نیاز به ریشه های قوی جهت دریافت مواد غذایی دارد اما بدلیل اینکه آب موجود در حالت سکون میباشد قارچ های غیر مفید در آب رشد کرده و باعث پوسیدگی ساقه و ریشه گیاه می شودبه همین خاطر در این کود از مواد قارچ کش بی خطراستفاده شده که مانع از پوسیدگی ریشه و ساقه بامبو می گردد

طریقه مصرف:

هر 2 هفته یکبار مقدار3 قطره به ازای هر شاخه به گلدان اضافه شود .

توجه : تکرار بیش از حد موجب آسیب رساندن به گیاه میشود.

کود بامبو