کودهای 20 20 20

بصورت عمومی مورد استفاده قرار میگیرد و باعث شادابی و

افزایش رشد طولی وافزایش سطح برگ و همچنین افزایش جوانه های جانبی گیاهان آپارتمانی می شود.
طریقه مصرف :
آبیاری:

1 تا 5 گرم پودربه ازاء هر گلدان با توجه به جثه و اندازه گیاه ،

یک قاشق چایخوری سرخالی معادل 2/5 گرم را در 1500 میلی ایتر (یک بطری آب معدنی) حل کرده و به گلدانها اضافه نمایید.

درصورتی که گیاه مدت زمان طولانی رشد نکرده و تغییر خاصی در آن دیده نشده می توان یک قاشق چایخوری سرخالی معادل 2/5 گرم را در 500 میلی ایتر (یک بطری آب معدنی کوچک)

حل کرده و به گلدانها اضافه نمایید.

  • روش محلول پاشی :

 1 گرم (1/3 قاشق چایخوری) را در 250 میلی لیتر (یک لیوان ) حل کرده و بر روی گیاه اسپری نمایید.

این عمل را میتوان هر 10 روز یکبار برای محلول پاشی و هر 14 روز یکبار بصورت آبیاری استفاده نمود.

توجه : تکرار بیش از حد موجب آسیب رساندن به گیاه میشود

کودهای 20 20 20