نقش ریز مغذی های کودهای آلوین

آهن:
در فرایند اکسیداسیون واحیاء نقش دارد و با تغییر ظرفیت سبب انتقال الکترون می شود که این نقش در متابولیسم گیاهی بسیار مهم است وجود آهن در سنتز پروتئین لازم است و از آنجائیکه نقش عمده آهن در سنتز پروتئین هماه کلروفیل است کمبود آهن سبب از کار افتادن کلروفیل می شود که به همین علت رنگ زرد ناشی از کمبود آهن رخ می دهد.

 

روی:

نقش اساسی روی در فعال سازی تعداد زیادی آنزیم گیاهی می باشد که یا مستقیما در ساختمان آنها شرکت دارد ویا اینکه برای فعال سازی آنزیم آنزیمها لازم است .رود در ساختمان زیادی از آنزیمها نظیر الکل دهیدروزناز وکربونیک آنهیدراز و سیتوتازو RNA پلیمراز شرکت داشته و در نقل وانتقالات زیست شیمیایی سلول نقس مهمی ایفا میکند.کمبود این عنصر در خاکعای قلیایی وباآهک فراوان ومقدار اندک مواد آلی شایع می باشد متاسفانه اکثر خاکهای کشور از کمبود این عنصر رنج میبرند.

 

منگنز:

مهتمرین نقش منگنز در گیاه در مرحله فتوسنتز و تولید اکسیژن می باشد که منگنز در همان ابتدای مرحله فتوسنتز در سیستم نوری(II) نقش گیرنده و انتقال دهنده الکترون را ایفا میکند.چوبی شدن ساقه گیاه بستگی به مقدار منگنز دارد و در صورتیکه میزان آن کافی باشد گیاه در برابر آفات و امراض مقاوم می باشد.

 

 

 

مس:

مس در ساخت ویا ثبات کلروفیل و رنگدانه ها ی گیاهی نقش ایفاء میکند همچنین در بسیاری ازآنزیمهای اکسید کننده که نقشی در تنفس دارند موثر میباشد

 

 

بر:

نقش مهم بور در دیواره سلولی و حفظ یکپارچگی غشاء سلول است که با این نقش همانند کلسیم باعث استحکام دیواره سلولی می شود .

بور نقش مهمی در ساخت RNA ایفا میکند همینطور تاثیر مثبت وبسزایی در جوانه زنی دانه گرده وبقاء وطول لوله گرده دارد. به همین دلیل می توان بور را در افزایش دوره لقاح موثر دانست .

 

 

منیزیم:

منیزیم یکی از مهمترین عناصر مورد نیاز گیاهان می باشد زیرا در ساختار کلروفیل موجود می باشد که د رفتوسنتز نقش بسزایی دارد کمبود منیزم می تواند بعلت رطوبت زیاد ویا اسیدی بودن بیش از حد محیط ریشه باشد. ومقدار زیاد پتاسیم و کلسیم موجود در خاک می باشد.

کمبود منیزیم منجر به کاهش عملکرد وکاهش رشد گیاه وحساسیت به بیماری ودر نهایت مرگ گیاه می شود. این کمبود در سیب زمینی وگوجه فرنگی وهمچنین انگور بیشترمشاهده می شود.

 
 

 

 

نقش ریز مغذی های کودهای آلوین