Bamboo fertilizer

گیاه بامبو از خانواده علفیان محسوب می شود و تمایل به رشد طولی دارد .فرمول طراحی شده جهت این گیاه به گونه ای است که