کود اسپری اختصاصی گیاهان پهن برگ

 این کود جهت گیاهان آپارتمانی پهن برگ

مانند فیکوس .برگ انجیری .دیفن باخیا و... طراحی شده موجب افزایش سطح برگ وشادابی آن وافزایش برگ های جدید می شود.

طریقه مصرف :

 فقط کافیست قبل از استفاده ابتدا ظرف کود را بهم بزنید و باتوجه به اندازه گیاه تمامی سطح گیاه را اسپری نمایید.

این عمل هفته ای یک یا دو بار به فاصله زمانی سه روز تکرار شود.

توجه : تکرار بیش از حد موجب آسیب رساندن به گیاه میشود.

کود اسپری اختصاصی گیاهان پهن برگ