کود سیلیکات پتاسیم

silicat

محلول‌پاشی سیلیکات پتاسیم در گیاهان زراعی مختلف سبب از بین رفتن بیماری، استحکام بخشیدن به آوند‌های چوبی و ممانعت از پلاسیدگی، افزایش کلسیم، تولید تعداد گلچه بیشتر و افزایش کلروفیل برگ شده‌است.

کاهش میزان تبخیر و تعرق

افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی

استحکام ساقه و جلوگیری از ورس در غلات و برنج

محافظت گیاه در برابر آفات و بیماری ها

مصرف به صورت محلول پاشی

قابل استفاده برای تمامی محصولات کشاورزی و زراعی

 

تجزیه ضمانت شده سلیکات پتاسیم

W/V W/W  
%26 %36 BiO2
%12.5 %17.4 K2O

دانسیته 1/39

کود سیلیکات پتاسیم