کود روی Zink AL

zink al

روی برای فعالیت بسیاری از آنزیم‎ها ضروری است .Zn در ساخته شدن ساختمان برخی از پروتئین‎ها موثربوده و ترکیبی ضروری برای ساخته شدن هورمون رشد (اکسین‎ها مانند ایندول‎استیک اسید) می‎باشد، روی همچنین در سنتز کلروفیل، فعال سازی آنزیم‎ها و استحکام غشای سلولی دخالت دارد. کمبود روی باعث ایجاد حالت رزت یا خوشه‎ای شدن برگ‎ها ریز، در نوک گیاه می‎شود. حالت رزت معمولا در درختان میوه و مرکبات دیده می‎شود.
کمبود روی می‎تواند به وسیله علائم ظاهری در برگ‎ها شناسایی شود. علائم رایج کمبود روی عبارتند از:
  ایجاد نواحی سبز کمرنگ، زرد یا سفید بین رگبرگ‎ها بخصوص در برگ‎های مسن
    سوختگی یا نکروز پراکنده بافت در برخی از نواحی برگ‎های زرد شده
    کوتولگی ساقه، کاهش فاصله میان گره‎ها که باعث به وجود آمدن حالت رزت یا بوته‎ای شدن برگ‎ها می‎شود.
    برگ‎ها کوچک، باریک و ضخیم که با رشد برخی از نواحی برگ، حالت بدشکلی به وجود می‎آید.
    ریزش پیش از موعد برگ‎ها
    بد شکلی میوه که اغلب بصورت ریزی و یا فقدان میوه نمایان می‎شود.

کود روی Zink AL