کود مرغی مایع

chicken power

یکی ازانواع کود های ارگانیک که در این سالها مورد توجه کشاورزان قرار گرفته کود عصاره مرغی میباشد این محصول دارای منبع غنی از ازت. فسفر و پتاسیم میباشد و همچنین بدلیل بالا بودن ماده آلی موجود در این محصول باعث افزایش فعالیت میکرو ارگانیسم های مفید خاک و افزایش ماده آلی خاک واصلاح فعالیت بیولوژیکی و خواص شیمیایی خاک می شوند.

برخی از مزایای کود مرغی آلوین:

این محصول عاری از هرگونه بذورعلفهای هرز و عوامل بیماریزا می باشد.

بالابردن توانایی مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی

افزایش ترشح آنزیم ها و هورمون های گیاهی میشود.

استفاده در تمامی زراعات .باغها و سبزیکاریها میباشد.

 

کود مرغی مایع