کود آهن

foton

 

کود آهن6٪ فوتون  به ‌صورت کلات  EDDHSA تهیه شده و جهت رفع کمبود آهن در گیاهان توصیه می‌شود. در نامساعدترین خاک‌های کشاورزی توسط ریشه گیاهان جذب می‌شود اگرچه آهن به میزان کمی مورد نیاز گیاه است، اما در بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان همچون ساخت کلروفیل و تنظیم فعالیت آنزیم ها ، نقش مهمی در ارتباط با انجام فرآیند فتوسنتز ایفا می نماید و کمبود آن باعث زردی برگ ها می شود. در صورت کمبود آهن فرآیند تولید کلروفیل در گیاه مختل شده و رنگ زرد (کلروز) روی برگ پدیدار می شوند. از نقش های اصلی آهن می توان به بهبود فرآیند فتوسنتز و تولید انرژی در گیاهان اشاره نمود که باعث افزایش سبزینگی و شادابی گیاه می باشد. متاسفانه به دلیل قلیایی بودن خاک های کشورمان و ، جذب آهن به صورت طبیعی در گیاهان به سختی انجام می گیرد. کلات آهن فوتون با فرمول جدید EDDHSA که یکی ازبه روز ترین فرمولهای  کلات کننده در برابر شرایط نامساعد خاک همچون pH بالا بوده تهیه شده و جذب آهن توسط ریشه را تضمین می کند.
مزایای کود آهن فوتون :
جذب سریع توسط ریشه و بهبود در افزایش محصول
تسریع در تولید ماده کلروفیل و افزایش سبزینگی و شادابی گیاه
افزایش ضخامت برگ و تولید بیشتر مواد غذایی درون گیاه
کمک به توسعه مناسب ریشه و افزایش جذب مواد غذایی از خاک
افزایش رشد رویشی و تعداد شاخه و برگ گیاهان
افزایش فرآیند فتوسنتز و تولید ATP

کود آهن